EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Industrial Workers of the World – cele i zasady

W ciągu 20 lat na świecie zaszły dramatyczne zmiany w poziomie zamożności jego obywateli. Miliony ludzi zostało zdegradowanych do roli walczących o przetrwanie biedaków, jednocześnie garstka bogaczy osiągnęła poziom zamożności i władzy nie znany dotąd nigdy w przeszłości.

- 340 miliarderów świata posiada obecnie więcej dóbr, niż 2 miliardy "najbiedniejszych" obywateli naszej planety. Codziennie jesteśmy świadkami klęsk głodu oraz postępującej degradacji środowiska naturalnego. Wszystko po to, aby parę tysięcy bogaczy uczynić jeszcze bogatszymi i bardziej wpływowymi.

- Całkiem niedawno świat oglądał upadek policyjnych reżimów Europy Wschodniej. W krajach tych rozpoczął się proces budowy wyjątkowo prymitywnego, neoliberalnego kapitalizmu. System ten, pod szyldem wolnego rynku wprowadza nie znane dotąd zniewolenie ekonomiczne i wyzysk ludzi pracy.

- Obserwujemy przenoszenie przez kapitalistów procesów produkcyjnych do byłych krajów socjalistycznych i tzw. krajów "rozwijających się". Zjawisku temu towarzyszy dramatyczny wzrost wyzysku siły roboczej i masowy rabunek zasobów naturalnych.

Industrial Workers of the World (IWW) jest międzynarodowym, rewolucyjnym związkiem zawodowym działającym nieprzerwanie od 1905 roku.

IWW założyli amerykańscy robotnicy, którzy chcieli stworzyć prawdziwie demokratyczny i radykalny związek, który nie zawiedzie ich w chwilach najcięższej próby. Potoczna nazwa członków IWW - "wobblies" (Łoblis) znana jest dobrze wśród działaczy związkowych na całym świecie. Znają ją również dobrze pracodawcy... Dzięki swej pomysłowej i elastycznej taktyce, wewnętrznej solidarności i demokratycznej strukturze, IWW wniósł duży wkład w walkę o prawa ludzi pracy na całym świecie.

W dniu dzisiejszym IWW jest nawet bardziej potrzebny niż w przeszłości.

Mamy nadzieję, że broszura ta zachęci cię do wstąpienia w nasze szeregi, abyśmy razem mogli budować JEDEN WIELKI ŚWIATOWY ZWIĄZEK wszystkich pracowników najemnych, który zlikwiduje na zawsze kapitalizm i społeczeństwo klasowe.

WYZWOLENIE KLASY PRACUJĄCEJ
IWW wierzy, że poprzez solidarne działanie w związku zawodowym ludzie pracy budują nowe, lepsze społeczeństwo, w którym korzyści z życia będą udziałem ogółu, a nie wąskiej elity wyzyskiwaczy.

Tak, IWW jest związkiem radykalnym. Nasz radykalizm przypomina determinację naukowca, który w swym laboratorium odkrywa prawdy zmieniające obraz świata. Jesteśmy tak radykalni, jak chirurg, który usuwa rakową tkankę z ludzkiego ciała, jak nauczyciel, który ma odwagę powiedzieć prawdę o świecie swoim uczniom.

Radykalizm był zawsze głównym motorem postępu. Radykalizm jest jedynym sposobem wyprowadzenia ludzkości ze świata nędzy, strachu i nienawiści.

Wierzymy w konieczność zniszczenia kapitalizmu, ponieważ kapitalizm stworzył świat pełen nieszczęść, świat, który zatruwa nasze marzenia, niszczy nasze rodziny i naszą planetę, a wszystko po to, aby garstka bogatych łajdaków mogła się jeszcze bardziej wzbogacić.

Jeśli uda nam się zbudować jeden wielki związek, w którym nie będzie przywódców, wtedy unikniemy pułapki stworzenia "komunistycznych" reżimów, w których kapitalistów zastąpiła klika partyjnych biurokratów, która jak wszyscy szefowie dbała jedynie o swoje własne przywileje.

IWW JEST APOLITYCZNY

IWW jest związkiem zawodowym, i jako taki nie miesza się w prywatne poglądy polityczne swoich członków. Związek stawia nam wszystkim jeden wymóg: poglądy polityczne członków nie mogą tworzyć podziałów wewnątrz organizacji. Ta zasada umożliwia pracownikom najemnym o różnych poglądach wspólną walkę o poprawę warunków życia i godność ludzi pracy. W swych działaniach IWW koncentruje się na prowadzeniu akcji bezpośredniej - strajków, bojkotów i innych działań w miejscu pracy - albowiem historia pokazuje, że kto rządzi w miejscu pracy ten z czasem zdobywa całość władzy ekonomicznej.

IWW nie wierzy politykom - doświadczenie uczy, że cokolwiek zostało kiedyś przez polityków dane ludziom pracy, zwykle było im później przez nich odbierane, przeważnie z nawiązką. Tylko te zdobycze socjalne, które klasa pracująca wywalczyła sama w miejscu pracy, okazały się trwałe. Ludzie pracy tylko wtedy mogą pokonać szefów, gdy działają zjednoczeni jako klasa. Zamiast wzajemnie zwalczać się pod szyldami różnych partii politycznych, my wkładamy cały wysiłek w zwalczanie szefów tam, gdzie szansa na zwycięstwo jest największa - w miejscu pracy.

RELIGIA
IWW nie wnika w sprawy wyznania swoich członków. Jest to sfera wolności osobistych jednostki, które IWW chce rozszerzyć, a nie dążyć do ich ograniczenia.

STRUKTURA ORGANIZACJI

Jeden Wielki Światowy Związek
IWW uważa, że aby móc skutecznie bronić swoich praw i interesów ekonomicznych, oraz aby w końcu przejąć kontrolę nad gospodarką, pracownicy najemni muszą zorganizować się w Jeden Wielki Światowy Związek.

Organizacje branżowe

IWW uważa, że tradycyjna organizacja związkowa oparta na pojedynczych grupach zawodowych prowadzi do niepotrzebnych i szkodliwych podziałów wśród ludzi pracy wyrażających się w podsycanej ciągle przez szefów rywalizacji między grupami pracowników. Aby na zawsze z tym skończyć my zorganizowaliśmy się w 27 światowych zrzeszeń branżowych, które jednoczą ludzi pracy wszystkich krajów według całych gałęzi przemysłu.

Organizacje lokalne
Członkowie IWW tworzą na szczeblu lokalnym następujące organizacje:
- Organizacje zakładowe (Komórki związkowe w zakładach pracy)
- Związki branżowe (Dla pracowników tej samej gałęzi przemysłu)
- Zrzeszenia wielobranżowe (Dla pracowników różnych gałęzi przemysłu)
- Rady Przemysłowe (Powołane dla koordynacji działań związków branżowych)

Regionalnie

Członkowie IWW w jakimkolwiek kraju mogą stworzyć Regionalny Komitet Organizacyjny. RKO jest powoływany dla koordynacji całości działań związku na danym obszarze.

Globalnie
IWW jest taki sam w Nowym Jorku, Moskwie, Warszawie czy w Sydney. W każdym kraju obowiązują te same zasady działania i statut związku. W dzisiejszym świecie międzynarodowych korporacji i "wolnego handlu" światowego jest to jedyny sensowny sposób organizacji.

Oddolna kontrola

Fundamentalną zasadą IWW jest poddanie związku i jego działaczy oddolnej kontroli szeregowych członków. Ponadto, aby nie ograniczać swobody działania członków nie stwarza się więcej wewnętrznych przepisów, niż jest to absolutnie konieczne. Wszystkie najważniejsze decyzje włącznie z wyborem kierownictwa są dokonywane w trybie referendum. Działacze, którzy zawiedli zaufanie członków IWW są odwoływani zwykłą większością głosów.

Międzynarodowe kierownictwo IWW składa się z siedmioosobowej Rady Naczelnej IWW oraz Sekretarza Generalnego - Skarbnika. Rada Naczelna związku nadzoruje działania związku w okresach pomiędzy sesjami Zgromadzenia Ogólnego IWW, w szczególności nadzoruje finanse organizacji oraz jej wydawnictwa. Sekretarz Generalny - Skarbnik prowadzi księgi rachunkowe związku i jego kancelarię. Jest odpowiedzialny za archiwum, dokumentację bieżących działań oraz prowadzenie korespondencji w imieniu IWW.

Wynagrodzenia działaczy i pracowników organizacji związkowych są ustalane w wysokości średniej pensji pracowniczej danej branży.

Ograniczenia wysokości dochodów oraz czasu sprawowania urzędów w IWW zapobiegają niebezpieczeństwu powstania grupy związkowych biurokratów, którzy mogli by odebrać kontrolę organizacji z rąk jej członków.

Większość prac związkowych wykonywana jest za darmo, ponieważ IWW tworzą ludzie, którzy wierzą w swój ruch i są gotowi do poświęceń, aby związek rósł w siłę.

Statut związku i jego wewnętrzne przepisy stoją na straży wewnętrznej demokracji, jednak zdajemy sobie sprawę, że żadne przepisy nie obronią demokratycznego porządku, jeśli wśród ludzi umrze wola jego zachowania. Gwarancją naszej wolności nie jest prawo, które przecież może zostać zmienione, ale my sami - członkowie IWW.

TAKTYKA
IWW stało się znane na całym świecie z innowacyjnych sposobów przeprowadzania akcji strajkowych i innych form walki z szefami. Kluczem do wygranej ludzi pracy jest nasza pomysłowość, upór i zrozumienie naszej siły, jako klasy pracującej.

W centrum naszych poglądów jest ponadto przekonanie, że klasa pracująca, która stanowi absolutną większość ludzkości, ma prawo decydować swoim życiu.
Nasza walka może przybrać formę akcji bezpośredniej lub formalnych działań biurokratycznych.

IWW nie wierzy żadnemu rządowi ani żadnym politykom Tym bardziej nie wierzymy w mediację państwa w odwiecznym konflikcie ludzi pracy z pracodawcą, albowiem każda władza polityczna jest powiązana z kapitałem i działa na jego korzyść.

Mimo to, nie wahamy się wykorzystywać istniejących przepisów związkowych w obronie pracowników przed atakami pracodawców.

Ostatecznie jednak to pracownicy sami powinni móc podejmować wszystkie decyzje dotyczące warunków panujących w miejscu pracy.

Zamiast czekać, aż inni coś dla nas zrobią, sami bierzemy swoje sprawy w nasze ręce. To działanie znane jest jako akcja bezpośrednia i może przybrać wiele różnych form. Może być ona prosta lub skomplikowana, spontaniczna, bądź starannie zaplanowana. Chodzi przede wszystkim o to, że sami decydujemy o swoim losie i sposobie realizacji naszych celów.

SOLIDARNOŚĆ
Potrzeby i interesy klasy pracującej zawsze były i będą sprzeczne z potrzebami i interesami klasy pracodawców.

Jako jednostki, poszczególni pracownicy mogą mieć coś wspólnego ze swoim szefem. Tak naprawdę my nie szukamy okazji do wzięcia rewanżu na kapitalistach - chcemy ich jedynie zaprząc do uczciwej pracy.

My, pracownicy mamy siłę, aby zdobyć to, do czego dążymy walcząc wspólnie o realizację naszych celów. To jest nasza solidarność. Przekracza ona wszystkie linie podziału: rasowe, religijne, narodowe, płciowe, edukacyjne, preferencji seksualnych i zawodowe. Podziały te jedynie osłabiają nas i utrudniają prowadzenie walki o lepszy świat. Jedynym sposobem odniesienia zwycięstwa w walce klas jest uznanie indywidualnych różnic między ludźmi, zaakceptowanie ich i zjednoczenie się we wspólnej walce przeciwko szefom.

UDERZENIE W JEDNEGO Z NAS PRZYJMIEMY JAKO UDERZENIE W NAS WSZYSTKICH!!!

ZWIĄZEK BEZ PRZYWÓDCÓW
IWW odrzuca konieczność istnienia przywódców związkowych -zbyt często klasa pracująca była przez nich zdradzana. Jedyny sposób, aby to się już nie powtórzyło, to zaakceptowanie przywództwa idei, a nie jednostek.

Przyznajemy jednak, iż są ludzie, którzy lepiej niż inni formułują pomysły, lepiej niż inni układają plany działania. Najlepsi spośród nich nie dążą jednak do przewodzenia innym, ani też ślepo za innymi nie podążają. Takich właśnie ludzi kształtuje IWW. Wynika to z poszanowania nadrzędnej roli szeregowych członków związku i umiejętności korzystania przez działaczy z bogactwa zbiorowych doświadczeń ogółu.

ODRZUCENIE PRZEMOCY

Pracodawcy zawsze pierwsi uciekali się do przemocy w konfliktach z klasą pracującą. IWW uczy a prawo to potwierdza, że pracownicy mają prawo do samoobrony przed atakiem.
W latach 80. świat obserwował upadek policyjnych reżimów bloku komunistycznego. Państwa te upadły, gdy ludzie pracy masowo odmówili w nich udziału - to samo stanie się, gdy klasa pracująca odmówi współtworzenia systemu kapitalistycznego.

Przemoc jest zbędna. Kiedy zjednoczymy się jako klasa pracująca, jedyne co pozostanie do zrobienia aby zdobyć świat, to skrzyżować ręce na piersi i rozpocząć strajk generalny.

WSTĘP DO STATUTU IWW

Pracownicy najemni i pracodawcy mają całkowicie sprzeczne interesy. Nie będzie pokoju dopóki bieda i głód powszechne będą pośród milionów ludzi pracy, a ci nieliczni, którzy tworzą klasę pracodawców, czerpać będą z życia wszystkie korzyści.

Walka klas trwać będzie do momentu, gdy ludzie pracy zorganizują się, odbiorą kapitalistom środki produkcji, zniosą niewolniczy system plac i zaczną żyć w harmonii z naturą.

Uważamy, że proces centralizacji zarządzania w światowej gospodarce uniemożliwia obecnie istniejącym związkom zawodowym skuteczne przeciwstawianie się rosnącej sile pracodawców. Obecnie związki zawodowe podtrzymują tylko stan rzeczy, w którym kapitaliści podżegają jednych pracowników przeciwko innym, przyśpieszając tym samym kolejną porażkę klasy pracującej w walce o lepszy byt.

Co więcej, związki zawodowe nie przeciwstawiają się głoszeniu kłamstw o wspólnocie interesów pracowników i pracodawców.

Warunkiem zmiany tej sytuacji jest stworzenie organizacji silnej i solidarnej tak, że w przypadku zwolnień załogi, lub strajku w jednym zakładzie, pracownicy całej tej branży, a nawet wszystkich innych, przerwą pracę, przyjmując uderzenie w jednego z nas, jako uderzenie w nas wszystkich.

Zamiast konserwatywno-prawicowego kłamstwa "Godziwa płaca za uczciwą pracę", wypiszmy na naszych sztandarach rewolucyjne hasło likwidacji niewolniczego systemu płac.

Zniszczenie kapitalizmu jest historyczną misją ludzi pracy. Klasa pracująca musi się zorganizować nie tylko dla codziennej walki z kapitalistami, ale również, aby móc przejąć i kontynuować produkcję w świecie wolnym od wyzysku. Organizując się w związku dziś, tworzymy struktury społeczeństwa przyszłości.

Fragment broszury "ABC radykalnego ruchu związkowego" opublikowanej w języku polskim przez Regionalny Komitet Organizacyjny IWW Polska w 1998 r.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.