EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Mało­pol­skiej Komi­sji Mię­dzy­za­kła­do­wej Ope­ra­to­rów przy OZZIP za rok 2016

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Mało­pol­skiej Komi­sji Mię­dzy­za­kła­do­wej Ope­ra­to­rów przy OZZIP za rok 2016

 

Do naj­istot­niej­szych pro­ble­mów, jakimi Mało­pol­ska Komi­sja zaj­mo­wała się w bie­żą­cym roku, były przed­kła­dane przez nas Mini­ster­stwu Rozwoju pro­jekty zmian w pra­wie doty­czące naszego zawodu. Pierw­szy z nich doty­czył obo­wiązku mon­tażu wia­tro­mie­rzy na żura­wiach, nato­miast drugi egze­kwo­wa­nia odpo­wied­niego prze­szko­le­nia od hako­wych. Ponadto spo­rzą­dzi­li­śmy pro­jekt nowego roz­po­rzą­dze­nia regu­lu­ją­cego warunki i higienę pracy ope­ra­to­rów żurawi. W tym wypadku spo­tka­li­śmy się z odze­wem. W listo­pa­dzie nasi przed­sta­wi­ciele uczest­ni­czyli w kon­sul­ta­cjach prze­pro­wa­dzo­nych przez mini­ster­stwo doty­czą­cych praw­nego upo­rząd­ko­wa­nia pro­ble­ma­tyki zwią­za­nej z żura­wiami wie­żo­wymi (przy­pusz­czal­nie było to pierw­sze z sze­regu podob­nych spo­tkań). Naszym celem jest dosto­so­wa­nie ist­nie­ją­cych zapi­sów do bie­żą­cych realiów i zebra­nie ich wszyst­kich w jed­nym akcie praw­nym.


Co wię­cej, w ciągu roku spo­rzą­dzi­li­śmy 9 skarg do Pań­stwo­wej Inspek­cji Pracy, reagu­jąc na łama­nie prze­pi­sów BHP i praw pra­cow­ni­czych. Inter­we­niu­jący inspek­to­rzy PIP w każ­dym przy­padku potwier­dzali nasze zastrze­że­nia. Na naszą prośbę PIP udo­stęp­niła nam sta­ty­styki wypad­ków z udzia­łem żurawi w 2015 r. z Mało­pol­ski.

Wysła­li­śmy także dwa pisma do Urzędu Dozoru Tech­nicz­nego, w wyniku któ­rych dwa żura­wie zostały unie­ru­cho­mione i prze­zna­czone do powtór­nego odbioru tech­nicz­nego. Pro­wa­dzimy cią­głą kore­spon­den­cję z poszcze­gól­nymi fir­mami wynaj­mu­ją­cymi żura­wie, doma­ga­jąc się wypo­sa­że­nia kabin ope­ra­tor­skich w kli­ma­ty­za­tory, aby w okre­sie let­nim zapew­nić ope­ra­to­rom ludz­kie warunki pracy. Nakła­niamy też mało­pol­skie firmy budow­lane, aby współ­pra­cu­jący z nimi dostawcy stali, we wła­ściwy spo­sób przy­go­to­wy­wali trans­porty surowca (drew­niane prze­kładki lub każda wiązka z zało­żo­nymi sta­lo­wymi pętami), co popra­wia bez­pie­czeń­stwo pod­czas roz­ła­dunku i skraca jego czas.

Przed­sta­wi­cieli naszej Komi­sji zapro­szono do uczest­nic­twa w Radzie Nadzor­czej ds. BHP przy Pań­stwo­wej Inspek­cji Pracy w Mało­pol­sce. Wzię­li­śmy udział w trzech zebra­niach tej Rady, z czego jedno zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sami, zapra­sza­jąc tam przed­sta­wi­cieli PIP, UDT oraz wła­ści­cieli wszyst­kich mało­pol­skich firm wynaj­mu­ją­cych żura­wie (spo­tka­nie zlek­ce­wa­żyły jedy­nie firmy Kan­tier i Mazur).

Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy spo­tka­nie z inspek­to­rami PIP (oddziału kra­kow­skiego), gdzie przy­bli­ży­li­śmy im zagad­nie­nia, które naszym zda­niem zasłu­gują na szcze­gólną uwagę pod­czas prze­pro­wa­dza­nych przez nich kon­troli (z uwagi na odmienny od naszego „punkt sie­dze­nia”, być może nie do końca były one znane inspek­to­rom).

Do naszej komi­sji należy 80 osób, z czego w comie­sięcz­nych spo­tka­niach uczest­ni­czy ok ¼ cało­ści składu. Spra­woz­da­nie finan­sowe naszej dzia­łal­no­ści, będzie do wglądu na naj­bliż­szym spo­tka­niu komi­sji.

Przy­go­to­wa­li­śmy „akcję na rzecz trzeź­wo­ści”, roz­kle­ja­jąc odpo­wied­nie pla­katy infor­ma­cyjne na budo­wach, w wyniku czego 2 ope­ra­to­rów pra­cu­ją­cych w sta­nie nie­trzeź­wym usu­nięto z budów, a sprawy te prze­ka­zano pro­ku­ra­tu­rze.

Tych któ­rzy jesz­cze nie są z nami, zapra­szamy do nas. Zwięk­sza­jąc nasze grono, zwięk­szamy nasze siły w walce na rzecz polep­sze­nia warun­ków pracy ope­ra­to­rów żurawi wie­żo­wych.

Mało­pol­ska Komi­sja Mię­dzy­za­kła­dowa Ope­ra­to­rów przy OZZIP, Kra­ków, 05.12.2016

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.